alimenty a upadłość konsumencka

Alimenty a upadłość konsumencka

Pisząc o prawie, trudno mówić o bardziej przyziemnej rzeczy niż alimenty. Prawie każdy z nas się z nimi zetknął w taki czy inny sposób. Czy to poprzez znajomych czy osobiście – jako dłużnik lub wierzyciel.  Naturalnym więc jest, że kwestia alimentów również została poruszona w ustawie prawo upadłościowe. Dowiedz się więcej w naszym artykule „alimenty a upadłość konsumencka” czym są długi alimentacyjne, alimenty zaległe i bieżące oraz kto je wypłaca.

Czy długi alimentacyjne mogą być umorzone?

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Alimenty, zarówno te bieżące, jak i zaległe nie zostaną umorzone w upadłości konsumenckiej. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków.  Niemniej, postępowanie upadłościowe ma wpływ na obowiązek alimentacyjny upadłego, o czym poniżej.

Alimenty zaległe 

Jeżeli w dniu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej posiadasz jakieś zaległe alimenty i zostaną one zgłoszone przez wierzyciela syndykowi, to dług ten znajdzie się na liście wierzytelności obok pozostałych długów. Warto jednak pamiętać, że alimenty zostaną zaliczone do kategorii pierwszej, jeśli chodzi o kolejność zaspokajania. Oznacza to, że zostaną spłacone z masy upadłości w pierwszej kolejności.  

Alimenty bieżące

W przypadku bieżących alimentów, które jako upadły musisz płacić, kwestia jest trochę bardziej rozbudowana. Wynika to z tego, że prawo upadłościowe w istotny sposób modyfikuje obowiązek alimentacyjny.

Syndyk wypłaca alimenty

Po pierwsze, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to syndyk, zamiast komornika wypłaca alimenty za upadłego. Bieżące alimenty syndyk wypłaca z wynagrodzenia za pracę upadłego. Dlatego też, jeśli wierzyciel chce otrzymywać alimenty od upadłego, musi  zgłosić się do syndyka z dokumentem potwierdzający wysokość oraz termin płatności alimentów (orzeczenie sądu lub ugoda).

Alimenty w upadłości konsumenckiej nie mogą być wyższe niż minimalna krajowa

Kolejną zmianą jest to, że po ogłoszeniu upadłości alimenty wypłacane są dla każdego uprawionego w kwocie nie wyższej niż minimalna krajowa. Jeśli Twój wierzyciel ma zasądzone alimenty w kwocie wyższej niż minimalna krajowa, to w postępowaniu upadłościowym nie otrzyma nic ponad tą kwotę. Czy to oznacza, że dług w tej części zostanie umorzony? Niestety nie. Po zakończeniu upadłości wierzyciel alimentacyjny będzie mógł domagać się jego spłaty od Ciebie.  

Zajęcie do 3/5 wynagrodzenia na poczet alimentów

Warto mieć na uwadze, że postępowanie upadłościowe w tym zakresie nie modyfikuje ogólnych reguł i wysokości potrąceń z wynagrodzenia za pracę uregulowanych w kodeksie pracy. W związku z tym, na poczet alimentów syndyk może zająć do 3/5 pensji, nawet jeśli otrzymujesz minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że przy długach alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od zajęć. 

Czy w trakcie trwania upadłości można pozwać dłużnika o alimenty?

Nie ma jakichkolwiek przeciwskazań do wytoczenia powództwa dotyczącego alimentów w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Dotyczy to wszystkich rodzajów postępowań – o ustanowienie, zmianę i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Powództwo takie należy jednak wytoczyć przeciwko dłużnikowi, a nie jak mogłoby się wydawać przeciwko syndykowi. Jest to odstępstwo od ogólnej zasady, że po ogłoszeniu upadłości to syndyk jest stroną postępowań sądowych dotyczących upadłego.  Dla równowagi, prawo upadłościowe przyznało syndykowi możliwość żądania zmiany orzeczenia lub umowy ustanawiającej alimenty.

Co jeśli chcę uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Jeżeli masa upadłości nie pozwala na wypłatę jakichkolwiek, nawet bieżących alimentów, wierzyciel może ubiegać się o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Niestety aby otrzymać takie świadczenie konieczne jest wykazanie, że prowadzona przeciwko dłużnikowi egzekucja okazała się bezskuteczna. Problemem jest to, że ogłoszenie upadłości prowadzi do automatycznego umorzenia wszystkich postępowań egzekucyjnych i uniemożliwia wszczęcie nowych.

W takim wypadku osoba chcąca ubiegać się o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego powinna zgłosić się do syndyka o wydanie odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego brak możliwości wypłaty alimentów przez Dłużnika.

Co dzieje się z alimentami, jakie otrzymuje upadły?

Jeśli jako upadły otrzymujesz alimenty, to nie wchodzą one do masy upadłości, ponieważ są one wyłączone z jakiejkolwiek egzekucji. Pozostają one zatem w Twojej swobodnej dyspozycji nawet po ogłoszeniu upadłości.

Alimenty a upadłość konsumencka w podsumowaniu

  • długi alimentacyjne nie zostaną umorzone w upadłości konsumenckiej;
  • alimenty są zaspokajane w pierwszej kolejności;
  • za wypłatę alimentów w upadłości konsumenckiej odpowiada syndyk;
  • w upadłości konsumenckiej wierzyciel alimentacyjny otrzyma alimenty w maksymalnej kwocie minimalnej krajowej;
  • syndyk może zająć maksymalnie do 3/5 pensji upadłego na poczet alimentów (nie obowiązuje w tym wypadku kwota wolna od zajęć);
  • upadłego można pozwać o należne alimenty w trakcie upadłości;
  • wierzyciel może otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, mimo upadłości konsumenckiej jego dłużnika;
  • alimenty otrzymywane przez upadłego absolutnie nie podlegają zajęciu.