obowiązki konsumenta w upadłości

OGŁOSZENIE BANKRUCTWA – JAKIE OBOWIĄZKI MA KONSUMENT?

Prowadząc sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej zauważyłam pewną zasadę. Klienci są przekonani, że po ogłoszeniu upadłości ich zobowiązania zostają od razu umorzone, otrzymują pełne wynagrodzenie, skoro nie można prowadzić egzekucji komorniczej, a syndyk jest tylko przez chwilę.

Oczywiście – do tego zmierza postępowanie upadłościowe. Jednak nim dojdzie do zamierzonych skutków, upadły jest zobowiązany dostosować się do następujących reguł panujących w tym procesie.

Wydanie majątku i dokumentów

Obowiązkiem konsumenta w upadłośći jest przede wszytkim wydanie syndykowi całego majątku, jaki jest w jego posiadaniu, a także wskazanie majątku, który do niego należy, ale jest w posiadaniu osób trzecich np. rodziny.

Jeśli chodzi o wydanie majątku, powinno się to odbyć w ramach konkretnych czynności, np. przekazania kluczy do samochodu. Wskazując miejsce położenia majątku należy podać dane osób trzecich, tytuł posiadania majątku przez te osoby np. umowę użyczenia, najmu.

Często pojawia się pytanie, co w sytuacji, jeśli od roku korzystam z rzeczy, której nie jestem właścicielem? Na przykład z łodzi kuzyna i mam ją w swoim garaż u- czy mam ją wydać syndykowi?

Odpowiedź brzmi- tak, bo upadły nie może sam decydować co tym, czy wydać pewne rzeczy syndykowi, nawet jeśli nie jest ich właścicielem, ale jest w ich posiadaniu. Wynika to z tego, że odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego regulują problem wyłączenia przedmiotów z masy upadłości i tylko na ich podstawie można uszczuplić majątek upadłego.

Oprócz majątku, upadły ma obowiązek wydać syndykowi dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń. W szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Ogólnie rzecz ujmując- upadły musi wydać dokumenty, jakie są potrzebne do ustalenia majątku, tytułu prawnego posiadanych rzeczy i przyszłej likwidacji.

Po wykonaniu tych obowiązków, upadły powinien na piśmie sporządzić oświadczenie o ich dokonaniu, a następnie przedłożyć je sędziemu-komisarzowi.

Udzielanie wyjaśnień

Nie jest wystarczającym, że upadły we wniosku o ogłoszenie upadłości opisał swoją sytuację osobistą, finansową i majątkową. Syndyk, jak i sędzia-komisarz mogą zadawać dodatkowe pytania w celu ustalenia składników majątku.

Dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku zastanowić się nad posiadanym majątkiem, nie generując w przyszłym postępowaniu upadłościowym dodatkowych czynności.

A jeśli odmówię?”

Odmowa wydania majątku, dokumentów i udzielenia wyjaśnień wiąże się
z negatywnymi konsekwencjami dla upadłego, bowiem wówczas sąd z urzędu lub na wniosek syndyka, czy też wierzycieli, umarza postępowanie. W efekcie- upadły zostaje pozbawiony szansy na oddłużenie.

Owszem, od reguły jest wyjątek – o ile uchybienie po stronie upadłego nie jest istotne, bądź sąd uzna, że za dalszym prowadzeniem postępowania przemawiają względy humanitaryzmu lub słuszności. Przykładowo, jeśli upadły jest ciężko chory, czy też utracił możliwość zarobkowania wobec likwidacji zakładu pracy, w którym pracował całe życie.

Dysponowanie majątkiem

Czy na skutek wydania majątku upadły przestaje być właścicielem- oczywiście, że nie. Upadły traci jedynie możliwość rozporządzania i dysponowania majątkiem. Wskazany obowiązek jest powiązany z likwidacją majątku, z której uzyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania i spłatę wierzycieli.

Skoro nie można dysponować majątkiem, to czy można korzystać z dotychczasowego rachunku bankowego? Większość banków po uzyskaniu informacji o ogłoszeniu upadłości klienta blokuje rachunek bankowych, do czasu aż nie otrzymają dyspozycji od syndyka. Dlatego zanim zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości warto zapytać się w banku, jaka jest procedura, aby później w porozumieniu z syndykiem korzystać z dotychczasowego rachunku bankowego.

Regulowanie bieżących zobowiązań

Upadły powinien na bieżąco spłacać zobowiązania z tytułu czynszu, opłat za media, kosztów utrzymania. Upadłość obejmuje zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości.

Podsumowując, postępowanie po ogłoszeniu bankructwa nakłada na upadłego wiele obowiązków. Niedopilnowanie może skutkować umorzeniem, dlatego również na tym etapie nieodzowna wydaje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli jesteś już po ogłoszeniu upadłości i masz jakieś pytania- napisz komentarz lub umów się na indywidualną poradę prawną.