jak ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka – Jak ją ogłosić?

Przeterminowane długi to problem nawet dwóch milionów Polaków. Powody zadłużenia są różne – choroby, utrata pracy, uzależnienia, zbyt niskie zarobki. Życie z przeterminowanym zadłużeniem jest nieznośne. Perspektywa niekończących się egzekucji komorniczych potrafi odbierać chęć do życia. Jedyną szansą na lepszą przyszłość jest oddłużenie. Od 24 marca 2020 r. jest to możliwe dla większości dłużników nie spłacających swoich zobowiązań. W poniższym wpisie przedstawiłam krok po kroku jak ogłosić upadłość konsumencką.

Jeżeli masz problem z przeterminowanymi długami, to ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się w nim, jak ogłosić upadłość konsumencką. Jeśli chcesz się dowiedzieć, kto może ogłosić upadłość konsumencką, to odsyłam Cię do tego wpisu.

 Skąd pobrać formularz wniosku o upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na przygotowanym formularzu (do pobrania w wersji do wypełnienia pod tym linkiem …). Oficjalnie wniosek nazywa się następująco: „Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej”. Wniosek można wypełnić odręcznie albo komputerowo. Zdecydowanie polecam Ci tę drugą opcję. Jest bardziej czytelna. Jeśli wolisz wypełnić wniosek odręcznie, to zadbaj o wyraźne pismo. Nie skreślaj ani nie poprawiaj uzupełnionych rubryk. Zasadą jest, że we wniosku wypełniamy jedynie białe rubryki. Jeśli któraś rubryka Cię nie dotyczy, to przekreśl ją. Wniosek musisz też opłacić. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Zapłać ją przed złożeniem wniosku na konto bankowe Sądu, do którego kierujesz wniosek lub w kasie tego Sądu. Więcej informacji, ile kosztuje upadłość konsumencka, znajdziesz w tym wpisie

Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku

 Przedstawiam Ci krok po kroku sposób wypełnienia wniosku o upadłość konsumencką na konkretnym przykładzie. Mój dłużnik mieszka w Warszawie. Utracił dobrze płatną pracę. Ma kredyty. Przez brak zarobków nie jest w stanie ich regulować. Stał się niewypłacalny. Postanowił ogłosić upadłość. Jak powinien wypełnić wniosek?

Wybierz właściwy sąd upadłościowy

 We wniosku w pierwszej kolejności uzupełnij dane sądu, do którego składasz wniosek. Wniosek kierujemy do tego sądu upadłościowego, który jest właściwy według Twojego miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której masz główne centrum swojego życia. Wykaz sądów upadłościowych wraz z podlegającymi im miejscowościami znajdziesz na pod tym linkiem

Podaj swoje dane osobowe

Następnie wypełnij swoje dane osobowe. Podaj swój numer NIP, jeżeli posiadałeś taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Określ swoje miejsce zamieszkania

 Podaj swój adres zamieszkania. Jeśli nie korzystasz z odrębnego adresu do doręczeń, w rubryce 2.11 zaznacz „NIE” i przekreśl rubryki od 2.12 do 2.17. W przeciwnym razie zaznacz „TAK” i uzupełnij adres do doręczeń. Sąd na ten adres będzie doręczał Ci korespondencję. Czy warto skorzystać z tej opcji? Czasami nie chcemy zdradzać domownikom informacji o swoich kłopotach finansowych. Nie każdy lokator przestrzega tajemnicy korespondencji. Aby uniknąć niechcianego ujawnienia informacji o upadłości, możesz podać inny adres do doręczeń. W takiej sytuacji pamiętaj, aby regularnie co dwa tygodnie sprawdzać skrzynkę pocztową.

Czy muszę podać adres e-mail?

 We wniosku możesz podać swój adres poczty elektronicznej. Nie jest to jednak pole obowiązkowe. Jeśli podasz swój adres e-mail, sąd lub syndyk, poza formą tradycyjnej korespondencji, mogą kontaktować się z Tobą również za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Czy działasz samodzielnie czy przez przedstawiciela ustawowego?

Następnie podaj informację, czy działasz osobiście, czy wypełniasz wniosek jako przedstawiciel ustawowy dłużnika. Jeśli wypełniasz wniosek osobiście, w rubryce 2.20 zaznacz „NIE” i przekreśl rubryki od 2.21 do 2.35.

Czy masz pełnomocnika?

Podobnie jak z przedstawicielem ustawowym wygląda sprawa z rubryką „Pełnomocnik dłużnika”. Skoro czytasz ten wpis, to zapewne nie masz pełnomocnika. Zaznacz zatem w rubryce 2.36 „NIE” i przekreśl rubryki od 2.37 do 2.51.

Zaznacz, że wnosisz o ogłoszenie swojej upadłości

 Rubryka 3 jest ważna. Zaznaczyć kwadrat „TAK” w rubryce 3.1. Oznacza to, że wnioskujesz o ogłoszenie swojej upadłości. Jeśli tego nie zrobisz, sąd nie ogłosi Twojej upadłości. Następnie, odpowiedz na pytanie, czy chcesz zawrzeć z wierzycielami układ. Jeśli zaznaczysz w tym miejscu kwadrat „TAK”, sąd może nie ogłosić Twojej upadłości. Zamiast tego skieruje Cię do postępowania o zawarcie układu z wierzycielami. O tym, co oznacza układ z wierzycielami, pisałam w tym miejscu: link (Układ z wierzycielami w miejsce upadłości). Przypomnę jedynie, że postępowanie w sprawie zawarcia układu z wierzycielami oznacza konieczność uiszczenia zaliczki na wydatki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2020 r. wynosiło 5 285,01 zł. Jeśli nie jesteś zainteresowany zawarciem układu, w rubryce 3.2 zaznacz „NIE”.

Podaj, co należy do Twojego majątku

W tym miejscu podaj swój majątek. Wpisz wszystkie składniki Twojego majątku (są to nieruchomości i ruchomości, ale również udziały w spółkach czy prawa autorskie). Każdy składnik majątku opisz, np. laptop Dell, telefon Samsung. Wskaż, czy na danym składniku majątku ustanowiono zabezpieczenie, np. hipoteka w przypadku nieruchomości, czy zastaw w przypadku ruchomości. Jeśli ustanowiono zabezpieczenie, wpisz datę ustanowienia tego zabezpieczenia, np. data złożenia wniosku o wpis hipoteki do ksiąg wieczystych. Jeśli dana rzecz nie jest w żaden sposób zabezpieczona, przekreśl rubrykę dotyczącą zabezpieczenia. Następnie wpisz, jaką wartość ma dana rzecz.

Wartość ustal samodzielnie. Nie potrzebujesz w tym celu rzeczoznawcy majątkowego. Chodzi o taką wartość, za jaką sprzedałbyś dany przedmiot. Określ też, w którym miejscu znajduje się dany przedmiot majątku. Podaj w tym celu konkretny adres. Składniki majątku obejmują też gotówkę. Wpisz ją w rubryce „Środki pieniężne w gotówce” z określeniem waluty, kwoty oraz miejsca, w którym się znajduje. Jeśli nie posiadasz środków pieniężnych w gotówce, przekreśl rubryki.

Czy masz pieniądze na kontach bankowych?

Rubryka 4.2 to ciąg dalszy składników Twojego majątku. Należności (wierzytelności) dłużnika względem banków i SKOK-ów, to inaczej ilość środków pieniężnych na Twoich rachunkach bankowych. Jeśli nie posiadasz dodatniego stanu swojego rachunku bankowego, przekreśl rubryki.

Czy ktoś jest Ci winien pieniądze?

Co oznaczają „należności (wierzytelności) dłużnika względem innych podmiotów”. Wiele osób, która znam, w tym miejscu zaczyna wpisywać swoje długi. To błąd. Ta rubryka stanowi ciąg dalszy Twoich składników majątku. Uzupełnij tą rubrykę, jeśli ktoś jest Ci winien pieniądze. W klasycznym przykładzie może to być niezwrócona pożyczka. W takiej sytuacji wpisz, kto jest Twoim dłużnikiem. Podaj jego adres zamieszkania, walutę i wysokość długu oraz termin zapłaty.

Kto jest Twoim wierzycielem?

W tej części wniosku wpisz, kto jest Twoim wierzycielem. Wierzyciel jest osobą, wobec której masz dług. Musisz podać imię i nazwisko wierzyciela albo jego pełną nazwę. W przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy podaj pełną firmę wierzyciela z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki wpisz jej nazwę oraz rodzaj spółki (np. sp. z o.o.). Wpisz też aktualny adres Twojego wierzyciela. Adres wierzyciela możesz pozyskać z publicznych rejestrów takich jak CEIDG czy KRS. Jeśli wierzycielem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wpisz ostatni znany przez Ciebie adres tej osoby. Dalej podaj wysokość wierzytelności (długu). Przy określaniu wysokości długu są dwie możliwości. Albo podaj samą należność główną bez odsetek albo podaj w przybliżeniu łączną wysokość długu wraz z odsetkami.

Uzasadnienie wniosku

W uzasadnieniu wniosku możesz doprecyzować, w jaki sposób podałeś wysokość długu. Jeśli chodzi o termin zapłaty, to podaj datę, do kiedy miałeś spłacić dług. W przypadku kredytu jest to data jego wypowiedzenia. Jeśli kredyt nie jest wypowiedziany, podaj datę pierwszej niespłaconej raty. Niektóre sądy wymagają jednak w takiej sytuacji informacji o wszystkich terminach niespłaconych rat do końca obowiązywania umowy. Jeśli chodzi o dług z niespłaconej faktury, podaj datę, do której należność miała zostać zapłacona. Pamiętaj, aby nie pominąć żadnego długu. Wpisz nawet przedawniony dług. Zatajenie bądź podanie niezgodnych z prawdą danych może spowodować brak oddłużenia, a nawet odpowiedzialność karną.

Wierzytelności sporne – co to?

Kolejna rubryka to miejsce na podanie wierzytelności spornych. Chodzi o te długi, z którymi się nie zgadzasz w całości bądź w części. Podaj w jakiej kwocie bądź w jakim zakresie (np. samych odsetek) kwestionujesz dany dług. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzą Twoje stanowisko, np. potwierdzenie zapłaty.

Podaj swoje dochody

Kolejnym krokiem jest podanie danych o osiąganych przez Ciebie dochodach. Ten wymóg nie powinien sprawić Ci trudności. Weź tylko pod uwagę wszystkie swoje dochody (zwane przychodami) z ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Podaj w rubryce rodzaj przychodu, np. wynagrodzenie za pracę, wysokość przychodu, informację, czy podana kwota jest netto czy brutto oraz dodatkowe uwagi. W dodatkowych uwagach możesz podać na przykład informację, że Twoje wynagrodzenie jest w części zajęte przez komornika albo że już nie otrzymujesz danego dochodu.

Wypisz wszystkie koszty utrzymania siebie i osób na Twoim utrzymaniu

Rubryka o Twoich kosztach utrzymania z ostatnich sześciu miesięcy jest dość prosta. Jeśli masz na utrzymaniu inne osoby, np. dziecko, uwzględnij koszty utrzymania tej osoby w rubryce. Zachęcam Cię do analizy Twoich wyciągów z rachunku bankowego, aby nie pominąć żadnego kosztu. Jeśli przewlekle chorujesz, uwzględnij wszelkie koszty leczenia.

Czy w ostatnich 12 miesiącach sprzedawałeś nieruchomości, akcje lub udziały?

Rubryka 9 dotyczy czynności, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach. Jeśli w ostatnich 12 miesiącach nie posiadałeś takich składników majątku, po prostu przekreśl te rubryki. W przeciwnym razie wskaż, przedmiot czynności prawnej (nieruchomość/ akcja/udział w spółce) oraz jakiego rodzaju czynność prawną dokonałeś (np. sprzedaż, darowizna, zamiana). Możesz dodać również swoje uwagi. W uwagach warto uzasadnić, dlaczego pozbyłeś się danego składnika majątku albo na co przeznaczyłeś uzyskane ze sprzedaży pieniądze.

Czy w ostatnich 12 miesiącach sprzedawałeś jakieś rzeczy za kwotę powyżej 10 000 zł?

Rubryka 10 dotyczy czynności, których przedmiotem są rzeczy inne niż nieruchomości, których wartość przekracza 10 000 zł. W pierwszej kolejności musisz podsumować swoje ostatnie 12 miesięcy, czy w tym okresie dysponowałeś przedmiotami o wartości przekraczającej 10 000 zł. Rubryka zawiera zatem dwa ograniczenia – po pierwsze czas dokonania danej czynności, a po drugie wartość tej czynności. Przedmiotem może być np. samochód. Jeśli sprzedałeś samochód za kwotę niższą niż 10 000 zł, to nie musisz wpisywać tej informacji we wniosku. Pamiętaj, że przedmioty to nie tylko rzeczy ruchome, ale także wierzytelności. Wierzytelność to Twoje żądanie do spełnienia określonego świadczenia, np. prawo do uzyskania odszkodowania.

Uzasadnij, że spełniasz wymagania, aby ogłosić upadłość konsumencką

W uzasadnieniu napisz, że spełniasz wymagania, aby ogłosić upadłość konsumencką (Przeczytaj kto może ogłosić upadłość konsumencką). Po pierwsze podaj, że jesteś konsumentem. Po drugie uzasadnij, że jesteś niewypłacalny. Niewypłacalność oznacza brak regulowania swoich zobowiązań przez co najmniej 3 miesiące. W przypadku długów kredytowych niewypłacalność istnieje wtedy, jeżeli nie zapłacisz co najmniej 3 wymagalnych rat kredytu. Status konsumenta oraz niewypłacalność są podstawowymi przesłankami do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Obecnie nie musisz tłumaczyć, jakie są powody Twojej niewypłacalności. Nie jest jednak błędem zwięzłe uzasadnienie Twojej trudnej sytuacji finansowej. W uzasadnieniu możesz też powołać konkretne dowody.

Przywołaj dowody

W rubryce 12 wpisz powołane w uzasadnieniu dowody oraz podać, fakty podlegające stwierdzeniu. Fakt podlegający stwierdzeniu oznacza, co wynika z danego dowodu. Na przykład, jeśli powołujemy jako dowód umowę kredytu, wynika z niej dług dłużnika. W rubryce 12 wskazałam przykładowe dowody oraz fakty podlegające stwierdzeniu.

Wypisz wszystkie załączniki

W rubryce 13 podaj wszystkie załączniki, które dołączasz do wniosku o upadłość. Poza zgłoszonymi dowodami będzie to potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w wysokości 30 zł oraz jeden odpis wniosku. Odpis oznacza dodatkowy egzemplarz podpisanego wniosku wraz z wszelkimi załącznikami.

Pamiętaj, aby podpisać oświadczenia

Jeden z ostatnich elementów wniosku polega na podpisaniu oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Oświadczenie należy opatrzyć czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem oraz podpisać. Należy pamiętać, że podanie nieprawdziwych danych we wniosku grozi nie tylko brakiem oddłużenia, ale również podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości. Dlatego tak ważne jest rzetelne i dokładne uzupełnienie wniosku o upadłość.

Podpisz się pod wnioskiem

Na koniec w rubryce 15 wpisz czytelnie swoje imię i nazwisko oraz podpisz się. Uzupełnij też pole z datą wypełniania wniosku. Możesz też podać swój numer telefonu. Ta ostatnia rubryka nie jest jednak obowiązkowa.

Podsumowanie

Omówiłam już cały formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli wniosek będzie zawierał błędy bądź nie będzie opłacony, to Sąd wezwie Cię do uzupełnienia lub opłacenia wniosku w terminie tygodniowym. Jeśli wniosek odpowiada wymogom i jest opłacony, to Sąd ogłosi Twoją upadłość. Pamiętaj jednak, że ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze oddłużenia. Jeśli chcesz wiedzieć, co to jest upadłość konsumencka, wejdź w ten wpis.