Pan który podaje Pani rękę przy stoliku

W ramach postępowania upadłościowego konsument może skorzystać z trzech trybów prowadzących do oddłużenia. Jednym z nich jest postępowanie układowe z wierzycielami czyli zawarcie układu w upadłości konsumenckiej. Chociaż procedura ta została uregulowana w prawie upadłościowym, to posiada wiele cech postępowań restrukturyzacyjnych.  

Kiedy możesz zawrzeć układ z wierzycielami? 

Możesz skorzystać z postępowania układowego z wierzycielami, jeśli stałeś się niewypłacalny, ale posiadasz zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Oczywiście po ich uprzedniej modyfikacji. Procedura ta pozwala na oddłużenie przy jednoczesnym zachowaniu części majątku, takiego jak mieszkanie czy dom. Warunkiem skorzystania z tego trybu jest możliwość wykonania układu przez dłużnika oraz możliwość pokrycia przez niego kosztów postępowania. 

Jak zainicjować postępowanie układowe? 

Postepowanie układowe możesz zainicjować samodzielnie. Złóż odpowiednio wypełniony wniosek o zawarcie układu na formularzu (do pobrania pod tym linkiem: Wzór wniosku dłuznika o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli ). Postępowanie układowe może zainicjować też sąd. W toku postępowania upadłościowego może Cię skierować do postępowania o zawarcie układu. Warto wspomnieć, że możesz ochronić się przed takim działaniem sądu, jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości zaznaczysz, że nie wyrażasz zgody na zastosowanie tego trybu przez sąd. Wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego będziesz zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W czerwcu 2020 r. wynosiło ono 5286,00 zł. 

Co się dzieje po otwarciu postępowania układowego? 

Otwarcie postępowania układowego prowadzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych co do wierzytelności osobistych dłużnika powstałych przed dniem otwarcia postępowania. Daje też możliwość zawieszenia egzekucji z wierzytelności hipotecznych na okres trzech miesięcy. Po otworzeniu postępowania cały Twój majątek staje się masą układową. Nadal możesz jednak zarządzać swoim majątkiem. Pozostaje on w Twoich rękach. Twoje działania w zarządzie majątkiem są jednak ograniczone. Nie możesz na przykład obciążać rzeczy wchodzących w skład tejże masy układowej. Po otwarciu postępowania układowego sąd wyznacza też nadzorcę sądowego. Nadzorca sądowy zastępuje syndyka. 

Zawarcie układu w upadłości konsumenckiej z wierzycielami

Wyznaczony przez sąd nadzorca sądowy, w porozumieniu z dłużnikiem, ustala propozycje układowe i spis wierzytelności, w tym wierzytelności spornych. Następnie nadzorca wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli. Na zgromadzeniu wierzyciele głosują nad proponowanym układem. Przyjęty przez wierzycieli układ co do zasady nie może przekraczać pięciu lat. Jedynie w przypadku wierzytelności, wobec których wierzyciele wyrazili zgodę na objęcie układem, termin ten może być dłuższy. Zatwierdzony układ wykonujesz przy pomocy nadzorcy sądowego. Oznacza to obowiązek wpłacania przez Ciebie pieniędzy nadzorcy, a nie bezpośrednio wierzycielom. 

Kiedy nie dochodzi do zawarcia układu? 

Jeśli nie dojdzie do zawarcia układu, sąd umorzy postępowanie układowe. Może to nastąpić w kilku przypadkach. Należy do nich sytuacja, gdy wierzyciele nie przyjmą układu na zgromadzeniu albo sąd odmówi zatwierdzenia układu. Również Twoja bierna postawa może być przyczyną umorzenia postępowania. Chodzi na przykład o brak współdziałania z nadzorcą w tworzeniu propozycji układowych. Uniemożliwienie zawiadomienia wierzycieli o postępowaniu czy brak uiszczania wymaganych prawem zaliczek na wynagrodzenie nadzorcy sądowego również prowadzi do umorzenia postępowania.

Postępowanie umarzane jest także wtedy, gdy zmieni się Twoja sytuacja finansowa i nie będziesz w stanie wykonać układu czy pokryć kosztów postępowania układowego. Sąd umorzy też postępowanie, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia postepowania układowego nadzorca nie przedstawi sądowi wniosku o zatwierdzenie układu. Oznacza to, że procedura zakłada jedynie 6 miesięcy od otwarcia postępowania do zatwierdzenia układu.  

Co się dzieje po umorzeniu postępowania układowego? 

Jeżeli to sąd skierował dłużnika do postępowania układowego, to umorzenie postępowania układowego prowadzi do przejścia sprawy z powrotem na tory postępowania upadłościowego. Jeżeli to dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania, to po jego umorzeniu ma możliwość wystąpić z nowym wnioskiem – tym razem o upadłość konsumencką (Przeczytaj co to jest upadłość konsumencka)

Czy układ z wierzycielami to dobre rozwiązanie? 

Moim zdaniem postepowanie układowe jest dobrym sposobem dla osób, które chcą doprowadzić do swojego oddłużenia przy jednoczesnym zachowaniu części majątku a jednocześnie mają stabilny dochód. Układ z wierzycielami oznacza też, że nie dochodzi do ogłoszenia upadłości. Można powiedzieć, że ten tryb postępowania prowadzi do restrukturyzacji długów. Do zawarcia układu niezbędna jest również zaangażowana postawa wierzycieli, którzy dogadają się i zagłosują nad rozwiązaniem, które będzie optymalne i dla Ciebie i dla nich. Układ nie oznacza natomiast całkowitego umorzenia zobowiązań. Taki efekt możesz osiągnąć jedynie w upadłości konsumenckiej i to po spełnieniu wymogów.