złożenie wniosku o upadłość

W dzisiejszym artykule wyjaśnię, dlaczego podczas podejmowania decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej istotne są wcześniejsze czynności prawne.

Z praktycznego punktu widzenia, to właśnie od tego tematu należy rozpocząć rozważania o złożeniu wniosku o upadłość (dowiedz się jak poprawnie wypełnić wniosek pod tym adresem: instrukcja wypełniania wniosku). Ogłoszenie upadłości ma nie tylko wpływ na majątek konsumenta, ale i interesy prawne osób bliskich, a nawet obcych.

Rodzinne interesy

Jan Kowalski 1 lutego 2021 roku sprzedał swojemu bratu motocykl za 1000,00 zł, a w dniu 20 maja 2021 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Czy brat Kowalskiego powinien się martwić o motocykl?

Owszem, bo syndyk może wystąpić do sędziego-komisarza o uznanie tej sprzedaży za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Brat Kowalskiego może jedynie bronić się wykazując, że nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli Kowalskiego.

Złożenie wniosku o upadłość a czynności prawne dokonane w ciągu roku przed złożeniem.

Przyjmijmy, że Jan Kowalski w ciągu ostatniego roku przed złożeniem wniosku o upadłość dokonał darowizny samochodu o wartości 20.000,00 zł na rzecz swojej koleżanki. Podobnie Adam Nowak sprzedał koledze działkę o powierzchni 1ha nad jeziorem za kwotę 5.000,00 zł.

Czy po ogłoszeniu upadłości syndyk może zainteresować się tym samochodem i działką? 

Tak, bowiem zgodnie z przepisami, powyższe czynności będą z mocy prawa bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. W zakresie samochodu- z uwagi na nieodpłatne rozporządzenie, a działki- ze względu na rażąco niską cenę.

Co to oznacza w praktyce? 

Koleżanka i kolega mają obowiązek przekazać syndykowi otrzymany majątek. 

Podobny skutek spowodowuje zapłata w ciągu 6 miesięcy przed ZŁOŻENIEM wniosku długu, który nie był jeszcze wymagalny. Przykładowo- nie nadszedł termin płatności ustalony w umowie pożyczki.

Rozdzielność majątkowa

Jan Kowalski w 04.2022 roku złożył wniosek o upadłość, ale zapomniał o tym, że w 01.2021 roku ustanowił wraz z żoną u notariusza rozdzielność majątkową. Na mocy tej umowy podzielono majątek, przekazując wszystko żonie. 

Czy syndyk zwróci się o majątek żony?

Tak, bo czynność małżonków jest bezskuteczna wobec masy upadłości. Syndyk może domagać się od żony zwrotu wszystkiego, co otrzymała, a co stanowiłoby majątek wspólny.

Obciążenie majątku hipoteką

Jan Kowalski w 03.2021 r. ustanowił na swojej działce hipotekę na rzecz banku, na poczet zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez kolegę. 
W styczniu 2022 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Co istotne, Jan Kowalski nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od kolegi za ustanowienie hipoteki. W tym przypadku, syndyk może wystąpić do sędziego-komisarza o stwierdzenie bezskuteczności takiego ustanowienia hipoteki.

Złożenie wniosku o upadłość. Nie każda decyzja o ogłoszeniu upadłości będzie miała wyłącznie pozytywny skutek. 

Wymienione powyżej sytuacje są jedynie przykładowe. Skutek czynności prawnych dokonanych przed złożeniem wniosku o upadłość zależy od ich rodzaju, wysokości zapłaty i kręgu osób, z którymi ich dokonano. 

Dlatego też, wskazanym jest skonsultowanie swojej sytuacji z prawnikiem, który doradzi, jakie rozwiązanie w Państwa sytuacji będzie odpowiednie. Prawnik wskaże, jak uchronić osoby trzecie od ponoszenia negatywnych konsekwencji wcześniejszych decyzji dłużnika.