co to jest upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka?

Zainteresowanie upadłością konsumencką

Co to jest upadłość konsumencka? To pytanie na które szuka odpowiedzi coraz więcej osób interesujących się tematem upadłości. W marcu 2020 r. zmieniły się przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest ogłosić upadłość. Przeżywamy też kryzys wywołany Covid-19. W rezultacie wiele osób ma poważne problemy w regulowaniu swoich zobowiązań. W takiej sytuacji szukamy rozwiązań, dzięki którym możemy zacząć wszystko od nowa. Z pewnością jest to możliwe do osiągnięcia w upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka?

Zacznijmy od tego, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym prowadzonym w celu umorzenia długów konsumenta. Jest to jednak proces długotrwały. Składa się on z kilku etapów. Ogłoszenie upadłości to dopiero początek. Bycie upadłym można nazwać stanem zawieszenia. Z jednej strony odczuwasz już skutki upadłości, które nie zawsze są pozytywne, a z drugiej strony ciągle posiadasz długi. Dzieje się tak dlatego, że samo ogłoszenie upadłości  nie powoduje automatycznego oddłużenia.

Co oznacza ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Załóżmy, że sąd ogłosił Twoją upadłość konsumencką. Czego możesz się teraz spodziewać? Stajesz się upadłym. Cały Twój majątek nazywa się teraz masą upadłości. Wiem, że nazwa ta może wydawać Ci się dziwna. Wszystko, co fizycznie posiadasz i co przedstawia jakąś wartość majątkową, jest przeznaczone na spłatę Twoich długów.

Jaką rolę pełni syndyk?

Wraz z ogłoszeniem upadłości sąd przydzieli Ci syndyka. Jego głównym zadaniem jest stworzenie listy Twoich wierzycieli, odebranie Twojego majątku oraz spieniężenie tego majątku. Syndyk to ważna osoba w upadłości. Dobra współpraca upadłego z syndykiem jest podstawą skutecznej upadłości. Zapamiętaj to.  

Syndyk sprawdzi, czy upadły trwonił pieniądze

Po zmianie przepisów w 2020 r. nowym obowiązkiem syndyka jest ustalenie, dlaczego upadły stał się niewypłacalny. Na starym stanie prawnym oceny tej dokonywał sąd jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Teraz należy to do zadań syndyka. Jest to bardzo ważna zmiana. Jeżeli syndyk ustali, że upadły trwonił swój majątek albo celowo nie płacił długów, to jest wysoce prawdopodobne, że sąd nie umorzy długów upadłego.  Jeśli nie będziesz się stosował do zaleceń syndyka, może się to zakończyć nawet umorzeniem całego postępowania.  A umorzenie postępowania oznacza brak oddłużenia.

Tworzenie planu spłaty wierzycieli

Upłynął termin do zgłaszania wierzytelności. Majątek upadłego został spieniężony. Co teraz? W tym momencie następuje istotny dla upadłego etap upadłości. Syndyk sporządzenia projekt spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem. Na tym etapie, upadły powinien przedstawić swoje stanowisko co do planu spłaty wierzycieli. Stanowisko powinno zawierać propozycję wysokości miesięcznych spłat wierzycieli, czas trwania planu spłaty oraz uzasadnienie. Swoje stanowisko w zakresie planu spłaty mogą też przedstawić wierzyciele. Następnie syndyk składa sądowi projekt spłaty wraz z uzasadnieniem, stanowisko upadłego i ewentualne stanowiska wierzycieli. Pamiętaj jednak, że sąd nie jest związany stanowiskami syndyka, upadłego ani wierzycieli.

Kto i jak ustala plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli ustala ostatecznie sąd. Bierze on pod uwagę następujące czynniki:

 • możliwości zarobkowe upadłego;
 • koszty utrzymania upadłego i osób na jego utrzymaniu;
 • potrzeby mieszkaniowe upadłego i osób na jego utrzymaniu;
 • wysokość niezaspokojonych długów;
 • stopień zaspokojenia długów w postępowaniu upadłościowym.

Jeśli chodzi o długość okresu spłaty, to z pewnością mają na to wpływ przyczyny niewypłacalności upadłego. W związku z tym plan spłaty może maksymalnie trwać 7 lat. Jeśli jednak sąd, na podstawie informacji przekazanych przez syndyka, ustali, że upadły ponosi winę w doprowadzeniu się do niewypłacalności (w stopniu umyślności lub rażącego niedbalstwa), to okres spłaty nie może być krótszy niż 3 lata. Co to wysokości miesięcznych spłat, to w praktyce powinna ona wynosić różnicę pomiędzy zarobkami upadłego a ponoszonymi kosztami utrzymania.

Kiedy sąd umorzy długi bez planu spłaty?

Umorzenie długów upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli następuje w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Dzieje się to wtedy, kiedy upadły jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat. Może to być ciężka choroba upadłego powodująca brak możliwości pracowania i bez rokowań na poprawę w najdłuższym możliwym okresie wykonywania planu spłaty. Z pewnością upadły musi być niezdolny do nawet symbolicznych płatności na rzecz wierzycieli.

Warunkowe umorzenie długów – czy ma to sens?

Jeśli problemy osobiste upadłego są jedynie przejściowe, a upadły nie jest w stanie płacić na rzecz wierzycieli nawet tej symbolicznej „złotówki”, to sąd umorzy długi upadłego bez planu spłaty, ale warunkowo. Warunek polega na tym, że przez 5 następnych lat żaden z wierzycieli nie może złożyć skutecznego wniosku o ustalenie planu spłaty. Jak tylko sąd potwierdzi, na wniosek wierzyciela, że sytuacja osobista upadłego polepszyła się na tyle, że może on wykonywać plan spłaty, umorzenie długów zostanie cofnięte. Dlatego też warunkowe umorzenie długów jest raczej kiepskim rozwiązaniem. Upadły przez stosunkowo długi okres znajduje się w stanie niepewności. Na dodatek ciąży na nim wiele obowiązków. Niedopełnienie któregokolwiek z nich skutkuje cofnięciem umorzenia długów. Wtedy upadły otrzymuje swoje długi z powrotem.

Wykonałem plan spłaty i co dalej?

Minął okres Twojego plany spłaty. Udało Ci się go wykonać w całości. Pewnie zastanawiasz się teraz, w jaki sposób Twoje długi, których nie dałeś rady spłacić planem, znikną? Otóż następuje to w drodze postanowienia sądu o umorzeniu zobowiązań. W tym momencie następuje właściwe oddłużenie. Sąd umorzy Twoje długi, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości z pewnymi wyjątkami.

Jakich długów sąd nie umorzy?

Niektóre rodzaje długów nie podlegają umorzeniu. Należą do nich długi:

 1. związane z dostarczeniem środków utrzymania, tj.:
 • alimentacyjne,
 • niezapłacone renty wynikające z odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • wynikające z popełnienia przez upadłego przestępstwa lub wykroczenia, tj:
 • niezapłacone kary grzywny orzeczone przez sąd, obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązka lub świadczenie pieniężne orzeczone przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • zobowiązanie do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 • których umyślnie nie ujawniłeś w postępowaniu upadłościowym, jeśli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Co oznacza umorzenie długów?

Prawidłowo przeprowadzona upadłość konsumencka kończy się umorzeniem długów. Oznacza to, że wierzyciel nie może wystąpić o egzekucję do komornika co do długu powstałego przed dniem ogłoszenia upadłości. Od tej chwili zaczynasz wszystko od nowa. Nie masz już balastu w postaci niespłaconych długów. Przeczytaj więcej w naszym wpisie umorzenie długów konsumenta bez planu spłaty.

Tajemnica sukcesu w oddłużeniu

Jak widzisz, aby osiągnąć efekt w postaci umorzenia długów, musisz przejść przez złożony i długotrwały proces. W przeciwieństwie do ogłoszenia upadłości, co następuje szybko, aby doszło do umorzenia długów, upływa zazwyczaj sporo czasu. Co więcej, po drodze możesz natrafić na sporo przeszkód. Mogą one skutecznie Cię zniechęcić przed dobrnięciem do zakończenia. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w oddłużeniu jest z pewnością rzetelne sporządzenie wniosku o upadłość oraz aktywna i zaangażowana postawa upadłego. W związku z tym, warto już na samym początku drogi prowadzącej do upadłości wiedzieć, przez co musisz przejść, zanim uzyskasz całkowite oddłużenie.